Informacja o wydawcy

Tytuł prasowy:   24godziny.info

został zarejestrowany w sądowym rejestrze dzienników i czasopism.

 

Organ rejestrowy: Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Numer w Rejestrze: Pr 18399

Data rejestracji: 25 marca 2013 r.

 

Siedziba redakcji: m.st. Warszawa, Polska

Adres redakcji: ul. Powstańców Śląskich 20B, 01-355 Warszawa, Polska

Redaktor naczelny: Robert Ostrowski, numer PESEL 64041607974

 

Wydawca: Przedsiębiorstwo Handlowe "TAI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: TAI Sp. z o.o.

Siedziba wydawcy: m.st. Warszawa, Polska

Adres: ul. Powstańców Śląskich 20 B, 01-355 Warszawa, Polska

 

Dokumenty Spółki są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 12 marca 2003 r.

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców - KRS 0000154957

Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł

 

Spółka jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 527-10-08-140

Numer identyfikacyjny podatnika VAT UE - PL 5271008140

Numer REGON 002010400

 

------------------------------ Rachunek bankowy ------------------------------

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Numer rachunku:  PL 39 1240 1024 1111 0000 0267 5659

Nazwa posiadacza rachunku:  TAI SPÓŁKA Z O.O.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o pierwotnej rejestracji Spółki:

Spółka zawiązana aktem notarialnym z dnia 7 czerwca 1990 r. przed notariuszem Marią Młynarską,

Państwowe Biuro Notarialne w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 21/23, repertorium A 5985/90.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1990 r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez

XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Rejestr Handlowy, dział B, numer 22791

Data rozpoczęcia działalności: 1 sierpnia 1990 r.